Fri fragt over 899,-
handelsbetingelser_1200x218.png

Handelsbetingelser

Når du handler på www.carsound.dk så er du naturligvis dækket af diverse forbrugerlovgivninger, som du kan læse om herunder:


§1 Generelt

§2 Tilbud og ordrebekræftelser / fakturaer
§3 Priser
§4 Prismatch
§5 Betaling
§6 Ejendomsret
§7 Levering
§8 Forsinkelse
§9 Risikoens overgang
§10 Force majeure
§11 Mangler og reklamation
§12 Annullering og ændring af ordre
§13 Fortrydelsesret
§14 Garanti
§15 Produktansvar
§16 Sikkerhed
§17 Fortrolighed og registrering


§ 1. Generelt
1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for CARSound Bilstereo's salg af bilstereo og tilbehør over Internettet til privatkunder.

1.2 Salgs- og leveringsbetingelserne gælder mellem parterne, i det følgende kaldet CARSound Bilstereo og kunden, for tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt.


§ 2. Tilbud og ordrebekræftelser / fakturaer
2.1 Endelig aftale er først indgået ved kundens modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra CARSound Bilstereo, udtrykkeligt benævnt således, eller faktura.

2.2 Kataloger, brochurer, prislister m.v., samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt kan indhentes af kunden før varens bestilling. Sådanne oplysninger er kun vejledende og er kun bindende for CARSound Bilstereo, når disse udtrykkeligt er anført ordrebekræftelsen eller fakturaen.

2.3 CARSound Bilstereo påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne, udarbejdet af leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning m.v.


§ 3. Priser
3.1 Al salg sker til den til enhver tid gældende prisliste.

3.2 Den aftalte bruttopris fremgår af kundens ordrebekræftelse eller faktura.

3.3 Der tages forbehold trykfejl og fejl i angivne priser i alle prislister og priser på www.carsound.dk


§ 4. Prismatch
4.1 CARSound Prismatch gælder både priser i fysiske butikker og i internetbutikker med varelager placeret i Danmark og fra firmaer med dansk CVR-nr.

4.2 CARSound Prismatch omfatter kun varer som er omfattet af danske regler for moms, told, garanti og forbrugerbeskyttelse.

4.3 CARSound Prismatch gælder ikke for varer, som andre kun udbyder til salg som specielle kø-, slag-, eller åbningstilbud, eller varer som er i et begrænset antal, ligesom CARSound Prismatch heller ikke gælder for specialfremstillede produkter, skaffevarer, bestillingsvarer eller udsolgte varer hos os. CARSound Prismatch gælder heller ikke engrossalg, konkurrencer, medlemstilbud eller individuelt forhandlede priser. Der prismatches heller ikke på medlemstilbud såsom fra en indkøbsforening, eller anden form betaling for at få adgang til tilbuddet, restpartier, ophørsudsalg, dagstilbud, timetilbud, begrænsede partier, demovarer, 2. sortering, varer med fabrikationsfejl mv.
Prisen eller tilbuddet skal være gældende, og kunne dokumenteres, i købsøjeblikket og være for 1 stk af varen (ikke "2 stk for xx kr”)
Varen skal være på lager hos den forhandler eller webshop der prismatches mod og være en vare som er på lager hos os og som fremgår på carsound.dk. Vi prismatcher ikke varer som vi ikke er lagerførende med og som udgangspunkt heller ikke varer som er udsolgt.

4.4 CARSound Prismatch kan ikke kombineres med andre rabatter eller vores finansieringsordning.

4.5 CARSound Prismatch gælder ikke serviceydelser såsom montering, justering, levering, gavekort, porto og ekspedition mv.

4.6 CARSound Prismatch gælder kun privatkøb.

4.7 Vi tager forbehold for trykfejl hos konkurrenterne. Forbrugerens ufravigelige rettigheder efter lovgivningen berøres ikke af Prismatch, f.eks. i forhold til reklamationer.


§ 5. Betaling
5.1 Betaling sker senest den dato ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver som den sidste rettidige betalingsdag.

5.2 Såfremt en forfaldsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved fakturadato. Udskydes levering på grund af kundens forhold, er kunden - medmindre CARSound Bilstereo skriftligt meddeler kunden andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til CARSound Bilstereo, som om levering var sket til aftalt tid.

5.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er CARSound Bilstereo berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 1,5% pr. påbegyndt måned.

5.4 Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på CARSound Bilstereo, som ikke er skriftligt anerkendt af CARSound Bilstereo, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

5.5 Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

5.6 Følgende betalingsformer er tilgængelige på CARSound Bilstereo:

Dankort, VISA/Dankort, Mastercard, American Express og VISA Elektron
5.7 Hvis kunden vælger at betale vha. Dankort, VISA/Dankort, MasterCard*, American Express eller VISA Elektron*, bliver pengene først trukket fra kundens konto når varerne afsendes fra CARSound Bilstereo.

*: Ved annullering af ordre ved betaling med MasterCard eller VISA Elektron, tilbagebetales beløbet iflg. gældende regler fra ens egen bank.


§ 6. Ejendomsret
6.1 Den leverede vare forbliver CARSound Bilstereo's ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle øvrige krav i henhold til forretningsforholdet er betalt af kunden.


§ 7. Levering
7.1 CARSound Bilstereo påbegynder levering på det tidspunkt, som angives i ordrebekræftelsen eller på fakturaen, medmindre andet er aftalt.

7.2 Måtte CARSound Bilstereo af kommercielle, tekniske eller af andre årsager herunder på grund af forsinkelse med tilvejebringelse af ydelser fra andre operatører, skønne det nødvendigt, er CARSound Bilstereo dog berettiget til at udskyde leveringsdatoen.


§ 8. Forsinkelse

8.1 Skyldes forsinkelser ved levering, at CARSound Bilstereo er i en situation som angivet i § 9, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 30 dage. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid.

8.2 CARSound Bilstereo skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele kunden ændringer i leveringstiden.

8.3 CARSound Bilstereo er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, følgetab, avancetab o.l., som måtte indtræde som følge af forsinkelse.
Et evt. erstatningskrav mod CARSound Bilstereo kan ikke overstige 10.000,- DKK pr. skadestilfælde.


§ 9. Risikoens overgang

9.1 Risikoen for den købte vare overgår til kunden, når varen af CARSound Bilstereo's leverandør er overgivet til kunden, eller når varen er stillet til rådighed for kunden på CARSound Bilstereo's forretningssted/lager.

9.2 I tilfælde af at CARSound Bilstereo ikke er i stand til at levere på grund af kundens forhold, overgår risikoen for varen tillige til kunden, når underretning om det nævnte forhold er tilgået CARSound Bilstereo og varen er sat til kundens disposition.


§ 10. Force majeure

10.1 CARSound Bilstereo hæfter ikke for manglende opfyldelse af CARSound Bilstereo's forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller lock-out, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt som ligger udenfor CARSound Bilstereo's kontrol og, som er egnet til at hindre CARSound Bilstereo i opfyldelsen.

10.2 Ovennævnte force majeure klausul er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer CARSound Bilstereo selv eller en af CARSound Bilstereo valgt underleverandør eller transportør.


§ 11. Mangler og reklamation

11.1 Ved levering skal kunden straks - og inden ibrugtagning - foretage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

11.2 Hvis kunden vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal kunden indenfor rimelig tid give CARSound Bilstereo meddelelse herom.


11.3 Skulle de leverede varer vise sig at være behæftet med mangler, for hvilke CARSound Bilstereo er ansvarlig, påtager CARSound Bilstereo sig alene og efter eget valg, enten at foretage justering, reparation eller omlevering inden for en rimelig frist eller at give et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

11.4 CARSound Bilstereo er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, følgetab, avancetab o.l., som måtte indtræde som følge af en mangelfuld levering. Et evt. erstatningskrav mod CARSound Bilstereo kan ikke overstige 10.000,- DKK pr. skadestilfælde.

11.5 Det påhviler kunden straks ved modtagelsen, skriftligt at gøre eventuelle reklamationer vedrørende transportskade gældende overfor transportøren og såfremt skaden ikke kunne konstateres ved modtagelsen, da snarest og senest 14 dage herefter.

11.6 Ifølge et EU-direktiv har kunden fra og med 1. januar 2002 to års reklamationsret på produkter, som købes hos CARSound Bilstereo.

11.7 Såfremt vi ikke når til enighed om en evt. klage, så kan en klage over en vare eller tjenesteydelse indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (link)


§ 12. Annullering og ændring af ordre

12.1 Kundens annullering eller ændring af ordren, herunder ændring af specifikation, mængde og leveringstidspunkt, skal aftales skriftligt pr. mail eller mundligt pr. telefon.

12.2 De med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, dækkes fuldt ud af kunden.


§ 13. Fortrydelsesret
13.1 Ved køb på www.carsound.dk og i vores butikker har kunden altid fortrydelsesret i 30 dage efter modtagelse af varerne.

13.2 I det omfang kunden returnerer varen som følge af fortrydelsesretten, afholder kunden samtlige omkostninger i forbindelse med varens returnering, ligesom risikoen for varen forbliver hos kunden, indtil CARSound Bilstereo overfor kunden har bekræftet, at de returnerede varer er modtaget i mangelfri stand.

13.3 Varer med tilbehør skal tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som de blev leveret. Varerne og tilbehøret skal være ubrugte, i mangelfri stand, i original præsentabel emballage og smudsfri.

13.4 CARSound Bilstereo refunderer kunden den fulde købesum, forudsat fristen for at fortryde er overholdt og forudsat varerne og tilbehøret er retureneret i væsentlig samme stand og mængde.


§ 14. Garanti
14.1 CARSound Bilstereo yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer og en i købsaftalen eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare er alene at betragte som en videregivelse af producentgarantien, således at der ikke overfor CARSound Bilstereo kan rejses krav i henhold til den pågældende garantierklæring.

14.2 Garantien er kun gældende, såfremt garantierklæringens betingelser er opfyldt og brugs-, monterings- og benyttelsesanvisninger er blevet fulgt.


§ 15. Produktansvar

15.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige bestemmelser, gælder følgende vedrørende CARSound Bilstereo´s produktansvar:
15.2 CARSound Bilstereo er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af CARSound Bilstereo eller andre, som han har ansvaret for.

15.3 CARSound Bilstereo er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som måtte indtræde, medens det solgte er i kundens besiddelse. CARSound Bilstereo er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er CARSound Bilstereo ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

15.4 CARSound Bilstereo er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

15.5 I den udstrækning, CARSound Bilstereo måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde CARSound Bilstereo skadesløs i samme omfang, som CARSound Bilstereo's ansvar er begrænset efter de 3 foranstående punkter.

15.6 Disse begrænsninger i CARSound Bilstereo´s ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

15.7 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til ovennævnte punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

15.8 CARSound Bilstereo er kun selvstændig erstatningsansvarlig for produktskade, som forvoldes på andre ting hvis det dokumenteres, at den indtrufne skade beror på defekt i varen, hidrørende fra fejl begået af CARSound Bilstereo. CARSound Bilstereo's selvstændige ansvar for skader på ting kan aldrig overstige kr. 10.000,00. CARSound Bilstereo hæfter alene for culpa ansvar i 3 år efter den dag, skadelidte har fået eller burde have fået kendskab til skaden og defekten.

15.9 CARSound Bilstereo og kunden er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er blevet rejst mod en af dem på grund af en skade, som påstås forårsaget af det solgte.


§ 16. Sikkerhed

16.1 Handel på Internet er en ny og anderledes måde at handle på. Hvis du ikke tidligere har købt varer på nettet, så kan du måske være lidt utryg overfor, hvad der sker med dit kortnummer, når du sender det ud på nettet. CARSound bruger en såkaldt SSL forbindelse (krypteret) til at overføre dit kortnummer. Det betyder, at du kan være sikker på, at der ikke er andre, der får fat i dit kortnummer.

16.2 På www.carsound.dk løber du ingen risiko ved at benytte dit Dankort, Visa/Dankort, Danske Netbank eller de andre betalingsmuligheder vi tilbyder, da vi bruger en såkaldt SSL forbindelse til at sikre, at der ikke er andre der "lytter" med, når dit kortnummer eller andre data overføres til CARSound Bilstereo, da overførslen sker med krypterede data. Desuden har CARSound Bilstereo en indløsningsaftale med PBS, som stiller meget høje krav til sikkerheden på vores hjemmeside.
Under indtastningen af navn, adresse og andre leveringsoplysninger er forbindelsen dog ikke krypteret.

16.3 De registrerede oplysninger opbevares i 5 år, idet bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i denne periode. Personhenførbare oplysninger opbevares ikke krypteret.
Når du køber varer på www.carsound.dk skal du kun indtaste dit kortnummer og udløbsdato, ikke din pin-kode. Det gør det meget let og sikkert for dig, der handler på vores hjemmeside.


§ 17. Fortrolighed og registrering

17.1 Vi hos CARSound Bilstereo mener, at det skal være så sikkert og anonymt at bevæge sig rundt på vores sider - derfor registrerer vi ikke vores besøgende som individer - vi bruger din færden på siderne til at gøre dem bedre. Det er først i forbindelse med eventuelle køb, at vi registrerer; Navn, adresse, postnummer, by, telefonnumre, e-mail adresse, leveringsadresse, købte varer og betalingsmetode - vi registrerer IKKE kortnummer eller andre betalingsoplysninger. Oplysningerne bruges til at lave relationsundersøgelser af vores web-site - oplysningerne gemmes i 5 år. Alle data, der bliver gemt, beskyttes mod hackerangreb og andre tilfælde af misbrug.

17.2 I forbindelse med registrering i vores nyhedsdatabase, gemmer vi kun e-mail adresser, registrerede grupper og tilsendte nyhedsbreve - oplysningerne gemmes indtil brugeren sletter sig selv af nyhedsgrupperne.

17.3 Alle oplysninger, der bliver indsamlet i forbindelse med handel eller tilmelding til vores nyhedsbreve, opbevares fortroligt og videregives ikke til tredje mand.